Udskriv
 

Biodiversitet – feltarbejde, modellering og datapræsentation

Diversiteten af økosystemer, arter og gener er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for vores eksistens og trivsel – nu og i fremtiden. Hvad er biodiversitet, og hvordan måles den? Hvordan er biodiversiteten fordelt i Danmark og på kloden? Året 2020 er internationalt biodiversitetsår. Fremtidens voksne forventes at forstå begrebet - også i forhold til FN Verdensmål.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole

Målgruppe:

8. klasse, 9. klasse, 10. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

At eleverne arbejder med hypoteser omkring biodiversitet og lærer, hvordan man kan planlægge undersøgelser og måle biodiversiteten. At eleverne får prøvet at identificere de mest almindelige arter af smådyr i forskellige naturtyper og lærer at anvende IT til databehandling og resultatpræsentation. At eleverne efter turen kan give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i det danske landskab og vurdere betydningen for den biologiske mangfoldighed.

Drejebog:

Vi begynder med et teoretisk oplæg om emnet, hvor vi i fællesskab byder ind på definitioner og begreber samt introduceres til feltarbejdet. Derefter deler vi os i grupper og bevæger os ud i skoven, hvor vi registrerer arter på områder med hhv. stor og lille mangfoldighed. Vi samler resultaterne og diskuterer/fremlægger observationerne. Vi laver koloniseringseksperimenter med de indfangede insekter og studerer spredningsbarrierer. Vi sammenstiller vores data og laver arts-areal- akkumuleringskurver på computer – enten i laboratoriet eller hjemme på skolen. Hvorfor bliver kurveforløbet som det gør? Hvad betyder store sammenhængende naturarealer for biodiversiteten på kloden? Hvad betyder mangfoldigheden for os i Danmark, og hvad betyder mangfoldigheden for indianerne i regnskoven? Regneprogram downloades fra Naturskolernes www.

Opgaver for lærere og pædagoger:

Hjælpe eleverne med at tage prøver og at lave 5 gode arbejdshold. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Turmateriale
Supplerende materiale til Biodiversitet - regneark
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby