Udskriv
 

Biotop-undersøgelser i sø og å

Hvordan gennemfører man en biotop-undersøgelse, hvor man matcher og sammenholder levestedernes miljøfaktorer med organismernes tilpasninger og levevis? Læringsaktiviteten gennemføres i Mølleåen og dammen ved Raadvad.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole

Målgruppe:

7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, Gymnasie/HF

Fag/læreplan:

Skolefag: Biologi, Skolefag: Fysik/kemi, Skolefag: Geografi
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

4 timer

Mål:

Efter besøget kan eleverne:
Gennemføre en naturfaglig undersøgelse af en udvalgt biotop.
Indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i et akvatisk miljø.
Forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i de undersøgte biotoper.
Forklare sammenhænge mellem naturundersøgelsens resultater og miljømæssige problemstillinger.

Drejebog:

Med søen og/eller åen som tema (Raadvad), introduceres biotoperne og det udstyr, der kan bruges til at undersøge dem. I vandløbet undersøger vi f.eks. smådyrssammensætningen og vurderer vandkvaliteten vha indeksmetoder. Vi sammenholder organismernes levesteder med fysiske og kemiske forhold som strømhastighed, vandføring, iltkoncentration, bundforhold og næringsstoffer. I Raadvad kan vi også mikroskopere plante- og dyreplankton.

Aktiviteten kan gennemføres i Bøllemosen, hvor vi undersøger den unikke sure og brunvandede skovsø, og matcher organismernes tilpasninger med fysiske og kemiske målinger. Vi besøger også "hængesækken" og lærer om den særlige og sårbare naturtype.

Dagen er typisk værkstedesopbygget, så alle i klassen får arbejdet med de almindelige metoder og udstyr. Vi analyserer og sammenligner elevernes indhentede data, og afslutningsvis perspektiverer vi til nutidige og fremtidige miljøudfordringer.

Opgaver for lærere og pædagoger:

At assistere i værkstederne og som et godt forbillede engagere eleverne i undersøgelserne. Vi forventer, at det er naturfagslæreren som deltager i aktiviteten.

Mere om aktiviteten:

Dagen kan lægge op til et senere projektarbejde, fx i 9. klasse, hvor Naturskolen meget gerne fungerer som ressource - både med ideer, viden, vejledning og udstyr. Eller til at bruge en dag, på et senere tidspunkt, på at eleverne planlægger og gennemfører deres egen biotopundersøgelse. 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, f.eks. gymnasium/HF skal du sende os en mail til mail@naturskolerne.dk.
 
Husk
Husk praktisk tøj
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby