Aktivitet

mobile-menu

Carbons kredsløb, CO2 og klima

I denne udskolingsaktivitet følger vi C-kredsløbet gennem 4 praktiske og sammenhængende aktiviteter. 1) Hvordan fanges CO2 i fotosyntesen gennem bladenes spalteåbninger til grønkornene i bladcellerne (mikroskopi). 2) Hvordan måler vi respiration fra jord og smådyr (sensor og datalogger). 3) Hvad sker der under forbrænding af træ og fossilt brændstof (sensorer og datalogger), og endelig 4) hvor mange bøgetræer skal der til for at oplagre danskernes CO2-udledning (opmåling og beregning). Modelleringen af C-kredsløbets elementer perspektiveres til CO2’s rolle som drivhusgas, global opvarmning, samt Danmarks og individets betydning og handlemuligheder..

Mål med aktiviteten

  • Eleven kan koble fænomener fra naturen med carbons kredsløb (f.eks. blade der nedbrydes eller planters opbygning).
  • Eleven kan bruge begreberne CO2, ilt, energi, nedbrydning, fotosyntese og forbrænding, når de forklarer carbons kredsløb.
  • Eleven kan forklare carbons kredsløb ud fra modeller de arbejder med på dagen.
  • Aktiviteten skal bl.a. lede til, at eleverne gennem natur- og naturfags-dannelse kan forholde sig naturfagligt og oplyst til lokale og globale problematikker nu og i fremtiden. Menneskets påvirkning af naturlige kredsløb kan relateres såvel materielt, kognitivt, følelsesmæssigt og filosofisk.  

Før og efter besøget

Klassen bør have et indledende kendskab til det periodiske system og grundstofferne oxygen, hydrogen, og carbon på forhånd. Desuden bygger læringsaktiviteten på al den undervisning eleverne har haft, der berører carbons kredsløb, f.eks. fødekæder, fotosyntese, klimaforandringer mm.

Bemærk

Det er vigtigt naturfagslæreren er med på dagen.
Læreren står for et eller to værksteder efter introduktion.

 

Praktisk

Tidsrum: 09:15 - 13:00

Sted: Raadvad Naturskole

Klassetrin: 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. klasse

Antal elever: 8 - 30

Fag: Biologi, Fysik/kemi, Geografi